viernes, 19 de enero de 2018

Reflexión: Adaptacións Curriculares

As adaptacións curriculares son unha medida entre outras como Flexibilizacións, Adaptacións  Metodolóxicas, Deseño para todos, a aplicar ao alumnado NEAE.
LOMCE aboga por criterios de evaluación que sean los que definan el modelo didáctico a trabajar con los alumnos e os estándares de aprendizaxe se convirtan en niveles de logro estes criterios. 
 " As adaptacións curriculares situan ao alumno e un determinado nivel curricular que non sexa o dos seus compañeiros, produce marxinación /exclusión". 
A proposta de Antonio Márquez Ordoñez e de aplicar o currículo do nivel onde está cos seus compañeiros  e  que se  lle adapte segundo o seu nivel de competencia, as súas dificultades específicas e as súas necesidades. 
Na  avaliación inicial clarificamos os seus  coñecementos previos para ir adaptando o seu currículo ( o do grupo-clase) desde as súas propios potenciais e capacidades.

accede ao artigo completo

enlaces relacionados


Coral Elizondo : cambio-de-mirada-primer-paso-en-la-revolucioninclusiva/ 
Antonio Márquez  para qué sirven las daptaciones curriculares

martes, 9 de enero de 2018

TRASTORNO DA APRENDIZAXE NON VERBAL


Os TANV conforman un grupo de trastornos de aprendizaxe, de etioloxía pouco clara na maioría dos casos, pero considérase unha síndrome neurolóxica como resultado dun dano ou déficit funcional nas conexións neuronais do hemisferio dereito, o cal se encarga de integrar a información procedente das áreas sensoriais e dar unha resposta global. 
Por tanto, este trastorno engloba déficit primarios na percepción táctil e visioespacial, nas habilidades de coordinación psicomotora e o procesamento da información non verbal (táctil, visual e perceptiva.) ( Rigau-Raspiñeira et ao., 2004.)
Nun estudo de Crespo e Narbona (2009) onde se compararon grupos de nenos/ as con TDAH e TANV, os resultados concluíron que o 70% dos suxeitos con TANV ten ao mesmo tempo TDAH, e é máis frecuente o subtipo inatento.

Estes alumnos presentan un cociente intelectual dentro do rango normal, o desenvolvemento verbal é adquirido correctamente desde moi temperá idade, poden aprender a ler de forma precoz e memorizan gran cantidade de información de forma mecánica, o que fai que as súas dificultades pasen desapercibidas ata que a esixencia aumenta e as súas dificultades empezan a mostrarse aparentes.

A familia ven que o ritmo de aprendizaxe dos seus fillos é moi lento, cústalles establecer rutinas de traballo e hábitos de estudo, o que require unha supervisión continua por parte do adulto. Necesitan moito a práctica e a repetición como ferramenta principal de aprendizaxe.

Actuacións a ter en conta no centro escolar recollidas na páxina www.autismoasperger.com/trastoanoverbal
 • Os alumnos con TANV favorécense dun ambiente estruturado e previsible. 
 • As actividades do día poden anticiparse e sempre se debe acompañar a información visual de información verbal. 
 • Debido ás súas dificultades psicomotoras e visoperceptivas, as actividades escritas deberían non ser excesivas e propoñer tarefas de resposta curta ou tipo test. 
 • É importante reforzar o paso a paso, ensinar estratexias de resolución de problemas. 
 • Debido á súa baixa tolerancia á frustración e a cantidade de tempo que tardan en resolver unha tarefa (adoita ser maior que a dos seus compañeiros), deben adaptarse os traballos con limite de tempo. 
 • Necesitan aprender de maneira sistemática o que outros nenos aprenden de maneira natural. 
 • Non se deben esquecer as dificultades para interpretar a información non verbal: tons de voz, xestos, así como a interpretación literal da linguaxe e a comprensión de inferencias. 
 • Tenden a ser vulnerables e poden ser obxecto de abuso debido aos seus poucos recursos a nivel social. 
 • Ademais as súas dificultades nas relacións sociais adóitanlles carrexar problemas emocionais. 

Jesús Jarque no seu artigo fala de 

Dificultades de coordinación motora
 • Presentan torpeza motriz, de maneira que lles custa realizar habilidades de coordinación como as seguintes: subir e baizxar escaleiras, botar unha pelota, xogar ao fútbol, saltar á corda, xogar ao baloncesto, facer branco coa man ou co pé.
 • Teñen dificultade na motricidade manual: cústalles escribir, recortar, abrir e pechar con chave, facerse a lazada dos zapatos, abrocharse os botóns, tocar a frauta, comer sen mancharse, etc.
Habilidades de Orientación Espacial 
 • Cústalles debuxar e organizarse no papel.
 • Respectar as liñas, colocar os números nas contas.
 • Distinguir a dereita da esquerda.
 • Imitar os xestos coas mans doutra persoa.
 • Mostran dificultades á hora de establecer condutas rutineiras, secuenciais ou establecemento de hábitos e comportamentos automáticos:-- Tardan máis tempo en automatizar certas aprendizaxes - Requiren de máis práctica ao comenzo das aprendizaxes. 
Dificultades de comunicación e Relación Social
A pesar de ter unha linguaxe moi desenvolvida, os nenos con TANV teñen 
 • Dificultades para entender ironías, dobres sentidos ou metáforas.
 • Presentan unha prosodia ou ton de voz peculiar.
 • Cústalles interpretar a linguaxe non verbal.
 • Ás veces teñen dificultades en relación cos demais nenos por parecer inxenuos ou porque lles falta recoñecer cando determinadas condutas son inoportunas.
 Puntos fortes destes alumnos, alumnas
 • Adoitan ter un vocabulario moi amplo e preciso.
 • Teñen unha boa capacidade de razoamento lóxico verbal.
 • Aprenden contidos complexos.
 • Non adoitan ter problemas de ortografía.
 • Teñen boa capacidade para o cálculo mental.
 • Teñen boa memoria auditiva.
 • A súa intelixencia xeral é adecuada.
 • Destacan pola riqueza do vocabulario, información que acumulan.

enlaces sobre TANV
 
familiaycole. TRIPTICO
www.fundacioncadah.org

 https://ined21.com

orientadoresenred.

Asociación Española TANV 

martes, 2 de enero de 2018

Buenos Tratos; Campaña prevención violencia de xénero

A campaña "Toc,Toc, Buenos Tratos" pretende contribuír á prevención da violencia de xénero fomentando entre o alumnado as relacións sas construídas desde a liberdade, o respecto a confianza e a igualdade.

Pretende que o alumnado a través das actitudes, comportamentos e valores xeren boas relacións que son a base dunha convivencia igualitaria entre homes e mulleres.
Os alumnos, alumnas son os que crean os colgadores para as portas. Aprenden a detectar e rexeitar as relacións abusivas de control e violencia.

Esta campaña da difusión a la publicación da Consejería de Educación Guía del Buen Trato y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo


Buenos tratos

Autores: Miguel Ángel Gómez, Lucía Fernández, Juan Albadalejo
Gabinete de Asesoramiento de Convivencia e Igualdad en coordinación con el Equipo Técnico Provincial de Orientación de Granada.

enlaces relacionados 
Entrada  Guía del Buen Trato no ámbito educativo
Toc,Toc Buenos Tratos  infografía 
Entrada dos autores  explicando a campaña

miércoles, 27 de diciembre de 2017

Educación Emocional Aplicada a Dificultades de Aprendizaxe


Traballo realizado por docentes de diferentes niveis, onde reflícten as experiencias levadas a cabo con alumnos con dificultades de aprendizaxe, dentro do marco da psicoloxía positiva, estas experiencias de traballo perseguen o éxito de todo o alumnado, favorecendo o crecemento dás fortalezas persoais.  
A psicoloxía positiva na educación ocúpase de 3 puntos: experiencias positivas, rasgos positivos individuais e institucións e organizacións positivas (familia, escola, etc.).

O libro consta de tres partes :
artigos teóricos e estudos
- Psicoloxía positiva en alumnado con dificultades de aprendizaxe.
- Cerebro e aprendizaxe
- Pensando en clave de rede
- Violencia escolar
- A educación do século XXI é inclusiva
- Inclusión educativa e diversidade funcional
- A violencia filio-parental: cando os fillos, fillas dominan aos pais

Experiencias colectivas de Centro e Aula
- Falamos de duelo
- O autismo unha experiencia positiva
- Proposta de Intervención ante os problemas de disciplina en 2º da ESO

Experiencias Individuais 
- Acoso
- Cyberbullyng
- Altas Capacidades
- Trastorno de ansiedade
- Conduta disruptiva
- Fobia Escolar
- TEL
- Parálisis cerebral
- Trastorno del compoprtamiento
- TDAH
- ASPERGER
- Trastorno de la ingestión alimentaria
- Trastorno Negativista desafiante 
- TEA
- Síndrome de TOURETTE
- Síndrome de ANGELMAN
edita: Consellería d´Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana 

enlace ao documento

WEBS : FAMILIAS EN POSITIVO / EDUCACIÓN RESPONSABLE


web dirixida a profesionais e familias sobre a parentalidade positiva
Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e a Federación Española de Municipios e Provincias, que ten por fin promover o exercicio positivo da parentalidad e reforzar o apoio á parentalidade positiva nas políticas e servizos públicos.

O exercicio da parentalidade positiva refírese ao comportamento dos pais fundamentado no interese superior do neno, que coida, desenvolve as súas capacidades, non é violento e ofrece recoñecemento e orientación que inclúen o establecemento de límites que permitan o pleno desenvolvemento do neno.


A páxina ten en enlaces para profesionais e familias a recursos e documentos e ferramentas de interese desenvolvidas por diferentes institucións.
Familias en Positivo


web Educación responsable   un programa que favorece o crecemento físico, emocional, intelectual e social das persoas, promove a comunicación e mellora a convivencia nos centros escolares a partir do traballo con docentes, alumnado e familias. 
web da Fundación Botín


enlace relacionado    manual-de-disciplina-positiva
Guía para pais, nais   Quen te quere a ti?
enlace relacionado Programa Aulas Felices 

Programa Aulas Felices

Programa educativo baseado na Psicoloxía Positiva co fin de capacitar ao nenos,nenas e xoves para despregar ao máximo a súas capacidades positivas ( fortalezas persoais) e potenciar o seu benestar presente e futuro.
Dirixido aos alumnos, alumnas de Educación Infantil, Primaria e Secundaria. Os seus obxectivos son : Potenciar o desenvolvemento  persoal e social do alumnado e promover a felicidade dos alumnos, os profesores e as familias. 
Os compoñentes do programa son :
 A Atención Plena para favorecer a concentración, a mellora de resposta aos estímulos negativos co control de pensamentos, emocións e condutas, disfrutar máis do momento presente, efectos físicos saudables como relaxación, mellora da respiración. 
o Desenvolvemento das 24 fortalezas persoais ( Peterson e Seligman, 2004): 

 • Sabedoría e Coñecemento (Creatividade, Curiosidade, Apertura mental, Amor pola aprendizaxe, Perspectiva).
 • Coraxe (Valentía, Perseveranza, Integridade, Vitalidade).
 • Xustiza (Civismo, Sentido da xustiza, Liderado).
 • Humanidade (Amor, Amabilidade, Intelixencia social).
 • Moderación (Capacidade de perdoar, Modestia, Prudencia, Autocontrol)
 • Transcendencia (Apreciación da beleza, Gratitude, Esperanza, Sentido do humor, Espiritualidade).

con propostas globais, propostas específicas para desenvolver na aulaCon este programa se desarrollan fundamentalmente las competencias de autonomía e
iniciativa personal, competencia de aprender a aprender y la competencia social y ciudadana.

enlace al programa

viernes, 15 de diciembre de 2017

Identidade dixital

No marco da Estratexia Galega de Convivencia 2015-2020 (Educonvives.gal), da man de expertos de recoñecido prestixio tanto nos seus ámbitos de coñecemento como na contorna dixital, abórdanse as dúbidas máis comúns
Desde  a Consellería vense a publicar orientacións sobre a identidade dixital dirixidas a profesores e familias.
A xestión da nosa identidade dixital, de quen somos para os demais nas redes, quen queremos ser e como percibimos e somos percibidos require que os máis novos conten co apoio e acompañamento de persoas que teñan competencia no mundo dixital.
A xestión da nosa identidade dixital, de quen somos para os demais nas redes, quen queremos ser e como percibimos e somos percibidos, require que os máis novos conten co apoio e o acompañamento que normalmente prestamos nas contornas físicas. 
Temos unha páxina WEB onde se recolle o proxecto de Orientación sobre a identidade dixital cunha recompilación un libro que pódese descargar en formato PDF nesta páxina e unha serie de vídeos informativos recollidos nunha canle de you tube.


se puiderdes dar só un consello sobre identidade dixital, cal darías?

na páxina están publicados a respotas de persoas relevantes no mundo dixital a 57 preguntas concretas.

enlace aos vídeos  edu.xunta.gal/identidade-dixital
enlace relacionado codigocero.com/Identidadedixital